Výpověď a zánik pojistné smlouvy

Povinné ručení se sjednává obvykle na jeden rok s možností automatického prodloužení a s různou frekvencí splátek (ročně, pololetně, čtvrtletně). Pokud chce pojistník (ten, kdo uzavřel smlouvu) smlouvu vypovědět, musí to stihnout tak, aby byla výpověď smlouvy doručena pojišťovně nejpozději šest týdnů před výročním dnem pojištění. V případě, že pojistitel tuto lhůtu promešká, bude smlouva ukončena až k následujícímu výročnímu dni.

Vypovědět smlouvu o povinném ručení může pojistník také v případě, že pojišťovna upraví výši pojistného, a ten s touto úpravou nesouhlasí. Musí tak učinit písemně do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného.

Smlouva o povinném ručení zaniká ze zákona ke dni, kdy je vozidlo vyřazeno z evidence vozidel. To platí i pro případ, že je vozidlo z evidence vyřazeno jen dočasně a vzápětí (např. druhý den) opět přihlášeno.

Pokud majitel vozidla nezaplatí včas pojistku, je na to upozorněn upomínkou pojišťovny. Ta musí dlužníka písemně upomenout a dát mu minimálně 1 měsíc na zaplacení. Teprve když tato lhůta marně uplyne, pojistná smlouva zanikne.

V případě prodeje vozidla či jiné formy změny vlastnictví vozidla povinné ručení zaniká dnem, kdy pojistník tuto skutečnost oznámí své pojišťovně.

srovnávač povinného ručení

Porovnejte ceny povinného ručení všech pojišťoven přímo pro Váš vůz!


Co je povinné ručení?

Kdo má povinnost se pojistit?

Povinné ručení mimo území ČR

Výpověď a zánik pojistné smlouvy


Srovnávač povinného ručení